Kvkk Aydinlatma Metni

TRUSTNET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Firmamız tarafından siz değerli müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması için tarafınızca Firmamıza bildirilen ya da Firmamızca çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

Firmamız, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında, verilerinizin gizliliğini korumak için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, toplanma yöntemi, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Trustnet Bilgi Teknolojileri LTD.ŞTİ. (“Trustnet” veya “Firmamız”) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar ve yöntemlerle toplanmakta ve yine aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.  Firmamız her durumda 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak, kişisel verilerinizi işlendikleri amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

b) Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Firmamızın faaliyet alanı sebebiyle, kişisel verilerinize ihtiyaç duymuyor ve bu verileri toplamak için hiçbir özel çaba sarf etmiyoruz. Fakat, yürüttüğümüz faaliyetler sırasında zaman zaman kişisel veri niteliğinde bilgilerinde bizimle paylaşılması söz konusu olabilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Firmamız, Doğrudan Satış ve Teknik Ekiplerimiz ile yapılan yüz yüze görüşmelerde temin edilen formlar ve tarafımızla Paylaştığınız Kartvizitler vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”),
 • e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”),
 • sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla doğrudan siz müşterilerimizden
 • toplanabilmektedir.

Bunlara ek olarak, siz müşterilerimizden doğrudan elde ettiğimiz bilgilerin yanında, aşağıda sıraladığımız kaynaklardan veri toplayabilmekteyiz:

• İş Ortaklarımız: Distribütörler/Aracılık/Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı ana firma ve bayileri, Trustnet’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki ürün ve hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları, sözleşmeli hukuk büroları ve avukatlar, Firmamız ve Firmamızı temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği kanallar, e-ticaret siteleri aracılığıyla, piyasa istihbaratı yapılması ve ilgili mevzuat ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde iş ortaklarımız vasıtasıyla.

• Diğer Üçüncü Taraflar: Firmamızla paylaştığınız iletişim kanalları üzerinden tarafınıza ulaşmak üzere yapılan çağrılara yanıt veren üçüncü kişilerle yapılan görüşmeler (Bu kişilerle müşteri sırrı kapsamına giren bilgilerin paylaşılması mümkün değildir.)

Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak ve Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

• Açık rızanız kapsamında (6698 sayılı Kanun, m.5/1): Bazı hallerde, kişisel verilerinizi ancak konu hakkında açık rızanız olması durumunda kullanabiliriz. Açık rızanızı gerektiren başlıca haller şu şekildedir:

Tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi, tanıtım ve geri aranma talepleriniz için bizimle paylaştığınız iletişim kanallarından sizlere ulaşabilmemiz, (ii) kişisel verilerinizi kampanya, promosyon, sadakat programı ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmemiz, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları gerçekleştirebilmemiz, Firmamızın, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın mevcut veya yeni ürün çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti faaliyetlerinde kullanabilmemiz, (iii) kişisel verilerinizi alışkanlıklarınıza, tercihlerinize göre size özel teklifler oluşturmak için kullanabilmemiz, (iv) Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerini planlayabilmemiz ve/veya gerçekleştirebilmemiz. Her durumda, açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda, açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve kişisel veri işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız.

• Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça öngörülmesi (6698 sayılı Kanun, m.5/2/a): vergi mevzuatı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ülkemizde yürürlükte olan ve TTK gibi temel mevzuat ve sair kanun hükümleri dahilinde gerçekleştirilen birtakım veri işleme faaliyetleri, doğrudan ilgili düzenlemelerin emredici hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

• Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi (6698 sayılı Kanun, m.5/2/c): Siz değerli müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sağlayabilmemiz için birtakım kişisel verilerinizi işlemek zorundayız. Firmamız ürün ve hizmetlerinin sunulması, bunlarla ilgili sözleşmelerin kurulması ve ifası, işlemlerin yürütülmesi kapsamında bu ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, sizlerle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek için kişisel veri işlediğimiz durumlar arasındadır. Bunun yanında, Firmamız alacaklarının tamamen veya kısmen tahsili, ödemelerinizde gecikme olması halinde tarafınıza ulaşılması, talep ve beklentilerinizin daha iyi anlaşılması ve faaliyetlerimizin bu çerçevede planlanması, Firmamız ürün ve hizmet ücretlerinin hesaplanması veri işleme faaliyetlerindendir.

• Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (6698 sayılı Kanun, m.5/2/ç): Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması, mevzuat ve sayılan kurumların düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerimizi oluşturmaktadır.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (6698 sayılı Kanun, m.5/2/e): Bazı veri işleme faaliyetleri, Firmamızın haklarını tesis etmek ve korumak için zorunluluk arz etmektedir. Bunlar arasında, bilhassa, Firmamızın taraf olduğu çeşitli uyuşmazlık ve takip vakalarında kişisel verilerin kullanımı örnek olarak sayılabilecektir (örneğin taraf olunan bir davada delil ve sair belge ve bilginin sunulması).

• Firmamızın meşru menfaatleri uyarınca (6698 sayılı Kanun, m.5/2/f): Firmamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, Firma içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, müşterilerimize sunulabilecek uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amaçlarıyla modelleme çalışmaları yapılması, Firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Firmamızın sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Firmamızın meşru menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için zorunluluk arz eden veri işleme faaliyetleridir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Kişisel verileriniz;

• hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, yargı mercileri, Cumhuriyet Savcılıkları, tüketici hakem heyetleri gibi kanunen Firmamızdan bilgi istemeye yetkili kılınmış kurumlara ve kanunen bilgi aktarımı gereken kişilere, bağımsız denetim kuruluşlarına;

• sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimiz çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan Trustnet iş ortaklarına, hissedarlarına, iştirak ve bağlı ortaklıklarına, Distribütörler/Aracılık/Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketlere, Trustnet’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, sözleşmeli hukuk bürolarına ve avukatlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş.ye;

• açık rızanız bulunması halinde, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız Trustnet’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflar, Trustnet iştirak ve bağlı ortaklıkları, hissedarları,  Trustnet adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalara
aktarabilmekteyiz.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

 1. kimlik tespiti yapılarak Firmamız Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla,
 2. “Esentepe Mahallesi Büyükdere CaddesiLevent Loft Rezidans No:201/139 Şişli /İstanbul” adresine noter kanalıyla,
 3. kvkk@trustnet.com.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak,
 4. Firmamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak

taleplerinizi Firmamıza iletebilirsiniz.

İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve Kanun’dan kaynaklanan haklarınız konusunda yukarıda yer alan “Trustnet Bilgi Teknolojileri LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme” metnini incelemenizi rica ederiz.

Güncelleme Tarihi: 21.12.2021

Firma Bilgileri
Genel Müdürlük Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Loft Rezidans No:201/139 Şişli / İstanbul

Telefon: +90 (212) 915 1717 (pbx)
Faks: +90 (212) 915 1864

KVKK Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Destek

Please put your phone in an upright position.

Trustnet Logo